مراحل تکامل سیستم شوت زباله
سیستم شوتینگ
شوتینگ
بـرای دفـع زبـالـه

شرکت مهندسی ( های فنّ ) شوت زباله ای را به شما پیشنهاد میکند که هوشمند باشد چـون :
 01 ـ خریداران واحدهای آپارتمانی ، طالب آپارتمانی هستند که مجهز به سیستم کامل شوت زباله باشد .
 02 ـ شوت زباله آسایش خانواده ها را تامین میکند .
 03 ـ شوت زباله از بار ترافیکی آسانسور ، در ساعاتی که باید زباله ها به خارج از ساختمان منتقل شوند میکاهد .
 04 ـ شوت زباله در کاهش مصرف برق و استهلاک آسانسور تاثیر گذار است و در نتیجه به اقتصاد خانواده کمک میکند .
 05 ـ شوت زباله شیرابه و اثر شیرابه زباله ها را حذف ، و در تمیز ماندن فضای مشاع ساختمان موثر است .
 06 ـ شوت زباله از نوع کامل ، بهداشت را برای ساختمان به ارمغان می آورد .
 07 ـ شوت زباله ای کامل اسـت که فقط به کانال و دریچه ختم نشده باشـد ، شرایط بهداشتی از قبیل : شستشو سطح داخلی کانال ، عدم نفوذ پشه ، مگس و عدم اشاعه حیوانات موذی و حذف بوی نامطبوع زباله ، در سیستم شوت زباله رعایت شده باشد .
 08 ـ هر چقدر تعداد طبقات ساختمان بیشتر باشد حضور فیزیکی شوت زباله بیشتر احساس میشود .
 09 ـ برای آگاهی بیشتر شما از سیستم شوت زباله شرکت مهندسی ( های فنّ ) کاتالوگهایی تهیه شده است که در صورت لزوم در اختیار شما گذاشته خواهد شد . (( لطفاً کاتالوگ را مطالعه فرمایید . ))
 10 ـ برای استفاده بهینه از سامانه شوت زباله ، دستورالعملهای استفاده صحیح از آن به شما ارائه خواهد شد .
 11 ـ بـرای طراحی و اجـرای صحیح سامانه دفع و کمپکت زباله ( شوت زباله ) ، شرایط خاصی تعریف شده است ، در صورت درخواست به شما ارائه خواهد شد .
 12 ـ در سامانه شوت و دفع زباله ، شما نباید فقط به کانال و دریچه اکتفا کنید، دنبال حلقه های مفقود شده بگردید ، تا سامانه شوت زباله شما کامل و به روز باشد .
 13 ـ ذکر این نکته هم برای خواننده ی محترم مفید خواهد بود : سامانه هوشمند دفع و تراکم زباله ( شوت زباله ) شرکت مهندسی ( های فنّ ) دارای کلیه تعاریف مقررات ملی ساختمان است .
 14 ـ شما تـا حالا از سیستم شوت زباله استفاده کـرده اید ؟ خرسند خواهیم بـود کـه مـزایا و معایب شوت زباله و نظـرات ارزنده خود را با ما در میان بگذارید . برای اطلاعات بیشتر در خصوص شوت زباله و تجهیزات بدیع آن با شماره تلفنهای شرکت مهندسی ( های فنّ ) تماس بگیرید .  8 - 88849026 - 021

بخش فنّی شرکت مهندسی ( ( های فنّ ))